Przydatne informacje księgowe – Kalendarz podatnika.

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem oraz składania deklaracji itd.

Oto pomocne informacje i terminy księgowo -podatkowe:
Kalendarz podatnika:
5 dzień miesiąca:

– termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

 

7 dzień miesiąca:

– termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej;

– termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach;

 

10 dzień miesiąca:

– termin zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy, oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

– termin składania deklaracji INTRASTAT (GUS);

 

15 dzień miesiąca:

– termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników;

– termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej);

– termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;

– termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych);

– termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej);

 

20 dzień miesiąca:

– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

– termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;

– termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;

– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;

– termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

– termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych;

– termin zapłaty składki na PFRON;

 

25 dzień miesiąca:

– termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12);

– termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej);

– termin składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego (AKC-4);

 

30 dzień miesiąca:

– termin wpłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).