Podejmując decyzję założenia działalności gospodarczej, na samym początku powinniśmy zdecydować o formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, tzn., czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka akcyjna, czy też spółka osobowa. W zależności od tego, jaką formę funkcjonowania firmy wybierzemy występują różne sposoby zakładania działalności:

 • Wniosek w CEIDG wypełniają:
  jednoosobowa działalność gospodarcza (osoba fizyczna),
  spółka cywilna.
 • Wniosek do KRS składa:
  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, stowarzyszenie, a także organizacje pożytku publicznego
UWAGA!

W niniejszym artykule zaprezentowano sposób zakładania działalności jednoosobowej oraz spółki cywilnej.


 KROK 1. REJESTRACJA FIRMY w (CEIDG)


Jeżeli już wiemy jaką formę organizacyjną będzie mieć nasza działalność przystępujemy do rejestracji firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1.

„Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania”:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego”

źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wniosek dostępny jest online na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  Przy rejestracji działalności przez internet wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

 • Aby uzyskać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym można kupić go u jednej z firm, które są upoważnione do jego sprzedaży przez Ministerstwo Finansów.
 • Jeżeli nie mamy zamiaru zakupić podpisu elektronicznego, wniosek można podpisać osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • W celu założenia profilu zaufanego ePUAP zakładamy konto na www.epuap.gov.pl. Składamy wniosek o założenie profilu, a następnie w ciągu 14 dni udajemy się do jednego z wybranych urzędów:
  – naczelnik urzędu skarbowego,
  – wojewoda,
  – konsul,
  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  w celu potwierdzenia tożsamości.

 KROK 2. URZĄD SKARBOWY


W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani zarejestrować się jako podatnik VAT należy udać się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Składamy tam wypełniony przez nas wniosek VAT-R i uiszczamy opłatę skarbową.


 KROK 3. ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORCY JAKO UBEZPIECZONEGO


W ciągu 7 dni od zarejestrowania działalności, należy zgłosić przedsiębiorcę jako osobę ubezpieczoną w dowolnym ZUS’ie. Obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne oraz zdrowotne.

Do ZUS’u składamy wypełniony formularz:

 • ZUA, jeżeli działalność gospodarcza, którą zakładamy będzie jedynym naszym źródłem dochodów,
 • ZZA, jeżeli jesteśmy dodatkowo zatrudnieni na etacie (umowa o pracę), a nasze wynagrodzenie jest wyższe niż minimalna pensja krajowa. Gdy zarabiamy mniej, wypełniamy druk ZUA,
 • ZPA w przypadku zakładania spółki cywilnej.

 KROK 4. WYROBIENIE PIECZĄTKI FIRMOWEJ


Mimo iż nie istnieje wymów wyrobienia pieczątki firmowej, to jednak warto to zrobić. Stanowi to duże ułatwienie w działalności.

Na pieczątce umieszczamy:
– pełną nazwę działalności,
– imię i nazwisko przedsiębiorcy,
– adres siedziby,
– można podać telefon,
– REGON,
– NIP.


 KROK 5. ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO


Kto musi dokonywać płatności za pomocą rachunku bankowego?

Według art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote we-dług średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol-ski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.„

Z przepisów tych nie wynika obowiązek zakładania firmowego rachunku bankowego. Można korzystać z prywatnego kota bankowego jako firmowego. W tym celu należy powiadomić o tym Urząd Skarbowy oraz ZUS poprzez wypełnienie druków CEIDG-RB i ZBA.


 KROK 6. UZYSKANIE ZEZWOLEŃ I ew. KONCESJI


Niektóre branże np. Gastronomiczna wymagają uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji(na alkohol).

 

Biuro Rachunkowe Racibórz Ewa Mazurek pomoże przy założeniu działalności od podstaw 🙂